menu icon menu icon

Veelgestelde vragen kunstwerkuitkering

Situatie voor 1 januari 2024

Als ik op 30 september 2022 het kunstenaarsstatuut had, moet ik dan nog iets doen om van de nieuwe kunstwerkuitkering te genieten? 

 

Neen, je werd op 1 oktober 2022 automatisch ingekanteld in de nieuwe regels voor artiesten binnen de werkloosheidsuitkeringen en je wordt beschouwd als kunstwerker. Dit betekent dat:

 

 • Je een kunstwerkattest PLUS krijgt (geldig voor een periode van 5 jaar) van zodra de kunstwerkcommissie 'up and running' is.
 • Je de komende 36 maanden de kunstwerkuitkering krijgt zonder dat je deze (opnieuw) hoeft aan te vragen.


Tijdens die periode ben je niet onderworpen aan de beschikbaarheidscontrole (door VDAB) en kunnen regionale instanties je niet sanctioneren omdat je niet voldoende bewijs kon geven over het zoeken naar werk. Je kan ook niet langer bestraft worden als je een aangeboden job in een andere sector dan de kunsten weigert. Let op: je moet wel als werkzoekende ingeschreven blijven.

Ik kwam niet in aanmerking voor het kunstenaarsstatuut maar nu misschien wel voor de kunstwerkuitkering?


Ja, op voorwaarde dat je 156 dagen in loondienst hebt gewerkt in het kader van een artistieke activiteit of een technische/ondersteunende activiteit in de artistieke sector, te bewijzen in de 24 maanden voorafgaand aan jouw aanvraag. Je hoeft niet meer te bewijzen dat je toegelaten bent tot de werkloosheid, dit vervalt in het nieuwe systeem.

 

Technische/ondersteunende activiteiten komen alleen maar in aanmerking als ze worden uitgevoerd in het kader van arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur (minder dan 3 maanden). De artistieke prestaties kunnen zowel in dag- als in taakloon.

 

Zolang de kunstwerkcommissie niet up en running is, geldt de lijst met de meest voorkomende functies die de RVA op vandaag hanteert.
 

Hoeveel bedraagt mijn kunstwerkuitkering?

 

De uitkering bedraagt maximum € 67,46/dag

 

 • 64,13 euro per dag voor werknemers met een gezin (gezinshoofd)
 • 56,50 euro per dag voor alleenstaanden en samenwonenden.


Side note: deze bedragen zijn onderhevig aan indexeringen.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de kunstwerkuitkering?


Je moet tegelijk voldoen aan 2 belangrijke voorwaarden:

 • Je hebt een kunstwerkattest PLUS of STARTER.
 • Je kan het equivalent van 156 arbeidsdagen (11.274,12 euro) bewijzen in 24 maanden voorafgaand aan je aanvraag.


Deze arbeidsdagen hoeven niet noodzakelijk in een artistieke, technisch artistieke of artistiek ondersteunende functie gepresteerd te worden, alle arbeid komt in aanmerking.  Het totale bedrag aan vergoedingen wordt in aanmerking genomen en de omzettingsregel wordt er op toegepast. Dit betekent dat het brutoloon gedeeld wordt door 75,19 euro bruto om het vereiste aantal dagen te berekenen. 

 

Vb: Een brutoloon van 200 euro genereert 2.66 arbeidsdagen (€200/€75.19)
Let wel, het gaat hier om brutolonen en niet om factuurbedragen.

 

De regeling is niet toepasbaar voor zelfstandigen of voor uitbetalingen via KVR. Het gaat hier over betaalde arbeid  in loondienst of via een SBK zoals Amplo.

 

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan krijg je een kunstwerkuitkering toegekend voor de duur van 3 jaar (36 maanden).

Kunstwerkattest PLUS


Een kunstwerkattest wordt toegekend door de kunstwerkcommissie en bewijst dat je een professionele kunstwerker bent. Zo’n PLUS-attest opent alvast de deuren naar de voordeelregels in de werkloosheid. Eenmaal het attest ontvangen, kan je je kunstwerkuitkering aanvragen, als je aan de financiële drempels van de uitkering voldoet.  Zonder attest kom je helemaal niet in aanmerking. Het is een eerste voorwaarde die ingevuld moet worden. 

 

 • Voor de aanvraag van het eerste kunstwerkattest PLUS moet je dit bewijzen:
  13.546 euro bruto gedurende de periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • 5.418 euro bruto gedurende de periode van 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag

 

Een kunstwerkattest PLUS is 5 jaar geldig.

 

 • Voor de aanvraag van elk daaropvolgend kunstwerkattest PLUS:
  4.515 euro bruto gedurende de periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • 2.709 euro bruto gedurende de periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag

 

Er is een neutralisatie bij periodes van adoptie, moederschapsverlof, ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, vaderschapsverlof (berekening pro rata)

Kunstwerkattest STARTER


Het kunstwerkattest STARTER opent net als het kunstwerkattest PLUS de deuren naar de voordeelregels in de werkloosheid. Alleen is dit attest uitsluitend bedoeld voor starters. Het blijft ook maar 3 jaar geldig in plaats van 5 jaar.

 

Voorwaarden hier zijn:

 • Diploma hoger voltijds kunstonderwijs of gelijkgesteld door ervaring
 • Minstens 5 activiteiten of € 300 bruto 3 jaar voorafgaand aan aanvraag

 

Minstens 1 van volgende documenten kunnen voorleggen:

 • Bewijs deelname vormingstraject
 • Bewijs deelname opleidingsonderdeel hoger onderwijs rond loopbaan-, financieel of ondernemingsplan
 • Zelf uitgewerkt loopbaan-,financieel of ondernemingsplan

Wat als ik inkomsten heb uit auteursrechten, naburige rechten of inkomsten als zelfstandige in bijberoep? Hebben die een invloed op het bedrag van de uitkering?


Neen, op voorwaarde dat deze inkomsten niet meer bedragen dan 10.016,97 euro netto per jaar. Er wordt rekening gehouden met de spreiding van je inkomen over een periode van 3 jaar. 

Kan je zelfstandig in bijberoep combineren met een kunstwerkuitkering?


Ja. Je moet deze activiteiten dan wel aangeven bij je uitbetalingsinstelling via het formulier C181.

Welke activiteiten moet ik aanduiden op mijn controlekaart? (op deze dagen ontvang je dan geen kunstwerkuitkering)

 

 • Arbeid in loondienst (gewerkte dagen)
 • Statutaire arbeid
 • KVR (in de toekomst AKV)
 • Aanwezigheid op een tentoonstelling met verkoop

Kom ik als bestuurder van een vzw in aanmerking voor een kunstwerkuitkering?


Enkel als je toestemming hebt van de RVA. In principe ben je als bestuurder niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en ben je dus geen werkzoekende.

Hoe kan ik een verlenging aanvragen?


Wil je je kunstwerkuitkering verlengen, dan moet je na 3 jaar nog steeds in het bezit zijn van een kunstwerkattest PLUS of STARTER. Je moet in die periode van 3 jaar ook nog een brutoloon van  5.864,82 euro kunnen bewijzen (cachetbedrag x 78 dagen).

Kan ik ook afstand doen van mijn kunstwerkuitkering?


Ja. De regels rond de gewone werkloosheidsuitkering zijn dan geldig. 

Bij wie moet ik de kunstwerkuitkering aanvragen?


Bij jouw uitbetalingsinstelling, dat kan een vakbond zijn of de hulpkas.

Wat neem ik mee naar de vakbond of hulpkas?


C4’s en eventueel ook loonbrieven en arbeidscontracten van de voorbije 24 maanden. Je moet ook het document C181 invullen en indienen. Bovendien moet je je inschrijven als werkzoekende (VDAB/Actiris/Forem) en het bewijs daarvan ook meebrengen.

Wat is de impact van werken met taakloon op mijn kunstwerkuitkering?


De huidige cumulregel blijft voorlopig bestaan. Dat betekent dat je:

 

 • Activiteiten met een taakloon op jouw controlekaart moet aangeven
 • Bijkomend een C3-artiest formulier moet invullen
 • Er een niet-vergoedbare periode wordt berekend op basis van jouw bruto taakloon.

Wat zijn Artikel 1 bis contracten?


Als je je kunstwerkattest ontvangen hebt, dan kom je ook in aanmerking om met Artikel 1 bis contracten te werken.
Het toepassingsgebied breidt uit en deze contracten zijn er niet enkel meer voor de scheppende kunstenaar. Nu kan iedereen met Artikel 1 bis contracten werken in een werkrelatie waar het gezag ontbreekt tussen werknemer en opdrachtgever.  
Vb: Een schilder krijgt een opdracht om een schilderij te maken, tegen een deadline voor een bepaald bedrag. De schilder bepaalt hierbij zelf hoe het schilderij er zal uit zien, dus er is geen direct gezag van de opdrachtgever.

 

Bij Amplo kan je ook Artikel 1 bis contracten laten opmaken, meer info vind je hier: https://amplo.be/nl/artikel1bis 

In welke mate verschilt de Amateurkunstenvergoeding (AKV) van de Kleine VergoedingsRegeling (KVR)?


De bedragen zijn gewijzigd, met een minimum van  40 euro en een maximum van 70 euro, het blijft enkel van toepassing voor artistieke opdrachten (dus niet voor technische opdrachten). Nieuw is dat je dit bedrag wél mag combineren met een reiskost van max  20 euro (die bewezen moet worden met onkostennota’s).

 

Je mag de AKV nog steeds maximum 30 dagen per jaar gebruiken, met een maximum van 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever. Je kan niet cumuleren bij eenzelfde opdrachtgever tenzij je kan bewijzen dat het om activiteiten van andere aard gaat.

 

Bijvoorbeeld: je geeft overdag een workshop voor een organisatie die uitbetaald wordt via Amplo (niet artistiek), ’s avonds speel je een concert met je band en word je betaald via AKV (wel artistiek). Dit mag omdat het om 2 verschillende soorten activiteiten gaat.

Hoe kan ik werken met een AKV?


De AKV wordt ook hervormd, dit staat voor de amateurkunstenvergoeding en is de nieuwe naam voor de kleine vergoedingsregeling of KVR. Alleen artistieke profielen kunnen beroep doen op de AKV; deze regeling geldt dus niet voor alle kunstwerkers. Amplo heeft geen link met de AKV en er is ook geen link tussen AKV en de kunstwerkuitkering.

 

Via het WITA platform kan je als kunstenaar een artistieke activiteit aangeven en hierbij wordt ook de opdrachtgever online geregistreerd. Als je in bezit bent van een kunstenaarskaart, ben je automatisch geregistreerd.

 

Voorwaarden? 

 

 • Min  40 euro – max 70 euro (laagste netto dagloon sector = €70,14)
 • Reiskosten (max 20 euro/dag)
 • Max 30 dagen/jaar
 • Max 7 opeenvolgende dagen bij eenzelfde opdrachtgever
 • Geen cumul met ABC/1Bis/SBK/art17 bij zelfde OG, tenzij bewijs activiteiten andere aard

 

Hoe?

Altijd voor voor start van artistieke activiteit (ten vroegste 1 maand ervoor), door aangifte via WITA platform:

 

 • Uitvoerder, datum, uur, aard activiteit, bedrag, adres
 • registratie opdrachtgever
 • registratie uitvoerder (wie in bezit kunstenaarskaart automatisch geregistreerd)
 • aangifte van artistieke activiteiten door opdrachtgever

 

Er zal een sanctie zijn indien er een vermoeden is van een arbeidsovereenkomst.

 

Er is voor het eerst sprake van een solidariteitsbijdrage Sociale Zekerheid ten laste van de opdrachtgever. Deze komt op 5% van het jaartotaal wanneer de opdrachtgever meer dan 500 euro aan AKV's uitbetaald heeft.

 

Er is een rapporteringsplicht voor opdrachtgevers die meer dan 100 dagvergoedingen hebben per jaar.

WIL JE MEER WETEN OVER HET KUNSTWERKATTEST? LEES ER ALLES OVER IN DIT ARTIKEL