menu icon menu icon
FAQ

Hoe werkt de tax shelter voor de podiumkunsten?

Succesformule

Omwille van het succes in de audiovisuele sector werd sinds februari 2017 de tax shelter regeling uitgebreid naar de podiumkunsten. Ook productiehuizen met als voornaamste activiteit het maken van theater-, dans-, klassieke muziek-, circusvoorstellingen of totaalspektakels, kunnen sinds vorig jaar ook fondsen werven door het verkopen van fiscale voordeelattesten aan investerende bedrijven. 


De regels en voordelen voor investerende bedrijven zijn grotendeels hetzelfde als in de audiovisuele sector. Je kan ze hier nog eens nalezen.  De Tax Shelter-wetgeving bepaalt het bedrag dat een vennootschap aan een Belegging in Tax Shelter mag besteden. Het vertrekpunt van de berekening is de Gereserveerde Winst in het jaar van de vrijstelling.  De Gereserveerde Winst is dat deel van de winst dat naar de reserves wordt overgedragen in het betrokken belastingjaar (eventuele dividenden zijn er dus van uitgesloten). Tax Shelter laat een onderneming toe om maximaal 50% van haar Gereserveerde Winst vrij te stellen van belasting, met een maximum van € 750.000 per vrijstelling, per jaar en per onderneming. Aangezien de Tax Shelter-vrijstelling 310% van de belegde som bedraagt, is de maximaal toegelaten belegging in Tax Shelter gelijk aan de Tax Shelter-vrijstelling gedeeld door 3,1, voor een Belegger die zijn boekjaar ten vroegste op 31 december 2018 afsluit.


Wij zijn uiteraard fan van deze stimulans voor de podiumsector. Daarom hieronder een warme oproep aan alle makers van prachtige podiumspektakels allerhande om een aanvraag tot erkenning in te dienen! We bekijken hieronder hoe je dat doet, waar je op moet letten, en waarvoor je de fondsen precies kan gebruiken. Wij kijken alvast uit naar het resultaat!

To be or not to be... Tax Shelter Approved

Mijn productiehuis?

Is de voornaamste activiteit van jouw organisatie het maken van (podium-)spektakels in één van onderstaande schone kunsten? Dan kan je je laten erkennen door FOD Financiën om aanspraak te maken op tax shelterfondsen. Of je je nu hebt georganiseerd als bedrijf mét winstoogmerk, of je stelt een maatschappelijk doel voorop en werkt met een vzw maakt geen verschil. Vzw’s moeten er wel rekening mee houden dat ze in 3 jaren vanaf de ondertekening van de raamovereenkomst onderworpen zullen worden aan de vennootschapsbelasting. Boek je winst, dan betaal je daar dus belastingen op. Let op! Organisaties die bijvoorbeeld structurele subsidies ontvangen, moeten hun reserves aan het einde van een boekjaar als winst beschouwen, én er dus vennootschapsbelasting op betalen. Daar tegenover staat dan wel dat er veel meer geld voorhanden is om de productie in elkaar te steken en exploiteren.

 

Volgende schone kunsten komen in aanmerking: theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties. Musical- en balletvoorstellingen zijn hierin inbegrepen, evenals de productie van een totaalspektakel. Opvallende afwezige: alle andere vormen van muziek. Helaas is het dus niet zo dat je als beginnende band geld kan verwerven via een tax shelter om je nieuwe plaat te betalen. 
Wil je je laten erkennen door FOD Financiën? Dan kan je je dossier indienen bij de minister van Financiën. Er bestaat geen standaardformulier om de aanvraag in te dienen. Je zal dus zelf je dossier moeten samenstellen. 

 

Enkele belangrijke zaken die zeker in je dossier moeten zitten zijn bijvoorbeeld een kopie van de laatste statuten van je organisatie en een uitgeschreven en getekende engagementsverklaring dat  de tax shelterwetgeving zal worden nageleefd.

 

Bijkomende info? Klik hier of stel je vragen rechtstreeks aan de bevoegde instantie.

Mijn project?

In lijn met de regels voor de audiovisuele sector worden tax shelter-attesten afgeleverd per project/productie. Wanneer je als productiehuis je erkenning van FOD Financiën hebt verkregen moet je in een tweede stap dus ook de productie laten erkennen, ditmaal door de bevoegde Gemeenschap.  Zij leveren een eerste voorlopige certificaat af, waarmee je dan zelf of via een erkende tussenpersoon op zoek kan gaan naar investeerders en raamovereenkomsten kan afsluiten.
Een online aanvraag indienen om je podiumwerk te laten erkennen kan hier.

 

In de Vlaamse gemeenschap zijn volgende elementen bepalend voor de erkenning:

  • Het werk moet nieuw zijn of het moet een herinterpretatie van een bestaand werk zijn: de herneming van een bestaand werk komt niet in aanmerking. Het scenario, de tekst, de regie of de scenografie moeten dus van eigen makelij zijn. De herinterpretatie van een bestaand werk, door bijvoorbeeld een nieuwe enscenering, kan dan weer wel.
  • De creatie (inclusief repetities) vinden plaats in de Europese Economische Ruimte.
  • Zoals eerder vermeld komen enkel volgende podiumdisciplines in aanmerking: theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.
  • Het werk gaat op een bepaalde datum in première en die première vindt plaats in België of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bovendien verwacht het departement Cultuur, Jeugd en Media ten minste 3 weken voor de première een uitnodiging in de bus.

Aan de slag!

 

Investeerders gevonden? Dan kan je vanaf nu dat investeringsgeld nuttig besteden aan onkosten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de productie en exploitatie van het erkende podiumwerk. Let wel, er staat een “vervaldatum” op het tax shelter geld. Om in aanmerking te komen voor het tax shelter-attest moeten alle onkosten gemaakt worden in de 24 maanden voor  tot maximum 1 maand na de première.

 

Een tournee mag dus niet langer dan een maand duren, alle volgende uitgaven komen niet in aanmerking. Bovendien mag het tax sheltergeld maximaal 50% van het totaalbudget van de productie uitmaken. Er zullen dus nog via andere kanalen fondsen moeten worden geworven. Dat kunnen bijvoorbeeld subsidies of privé-investeringen zijn.

Welke kosten?

 

Net zoals in de audiovisuele sector zijn de in aanmerking komende kosten steeds beroepsinkomsten onder het gewoon stelsel van aanslag (belastbaar in de personenbelasting, vennootschapsbelasting of belasting voor niet-inwoners).
Dit kunnen uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie zoals onder andere: 

  • De vergoedingen van medewerkers: vast personeel, freelancers,  zelfstandige dienstverleners, … Of het nu artiesten, geluidstechniekers, acrobaten of regisseurs zijn doet er niet toe, zolang hun beroepskosten maar vallen onder het gewoon stelsel van aanslag.  Daar vallen de facturen van een SBK dus ook onder!
  • Alle kosten met betrekking tot het decor en de aankleding van de productie. Ook de technische middelen voor het geluid, de belichting of speciale effecten vallen hieronder.
  • Onkosten voor transport, vervoer en accommodatie (beperkt tot 25%)
  • Huur van repetitie- en voorstellingsruimte
  • Kosten van affiches, flyers, de website voor de specifieke podiumproductie en andere exploitatiekosten.

Uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie kunnen bijvoorbeeld de kosten van firma’s die administratief, financieel of juridisch advies verlenen zijn, en kosten die inherent zijn aan de financiering zoals interesten, garantiekosten, commissielonen, representatiekosten,

Tot slot

 

Na voltooiing van het werk kan je als producent een tweede, finale certificaat aanvragen bij de bevoegde Gemeenschap. Dit kan wederom via Kiosk. Hierin verklaart de Gemeenschap dat de productie voltooid werd, dat de tax sheltermiddelen niet meer dan 50% van het totale budget uitmaakten, en dat deze middelen werden aangewend voor het tot stand brengen, het uitvoeren en de exploitatie van het podiumwerk.

 

Vervolgens zullen in een laatste stap de in aanmerking komende onkosten gecontroleerd worden door FOD Financiën. Dit zal de uiteindelijke waarde van het tax shelter-attest bepalen en de mate waarin de voorlopige vrijstelling van het geïnvesteerde bedrag in de vennootschapsbelasting voor de investerende bedrijven ook een permanente vrijstelling zal worden.
Voorlopig zijn er al een honderdtal aanvragen tot erkenning ingediend bij de minister van Financiën. We verwachten dat dat in de toekomst nog sterk zal toenemen, zeker als de knowhow breder verspreid wordt. Met dit artikel hopen we al een eerste brug te hebben gebouwd!