menu icon menu icon

Alles wat je moet weten over het taakloon

De wet spreekt van een taakloon wanneer "er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het loon en het aantal gepresteerde uren". Daarin verschilt het taakloon van een uur-, dag- of maandloon en is het strikt voorbehouden voor artistieke contracten per job of artikel 1bis-contracten.

 

Hoewel het type loon geen directe impact heeft op het nettoloon, kan het wel een impact hebben op de werkloosheidsuitkering. Bovendien zal de regel rond niet-vergoedbare dagen, die voorheen enkel voorbehouden was voor arbeidsovereenkomsten onder taakloon, vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn op alle types brutolonen die worden betaald aan werknemers uit de kunstensector.

 

Hier volgen enkele toelichtingen.

Wat is een taakloon?

 

De wet spreekt van een taakloon wanneer "er geen direct verband is tussen het loon en het aantal gewerkte uren", wat vaak voorkomt in de kunstensector. Een voorbeeld zegt meer dan duizend woorden:

 

  • Een beeldend kunstenaar krijgt de opdracht om een beeldhouwwerk te maken in ruil voor een bepaalde vergoeding. Deze vergoeding is gekoppeld aan een opdracht en staat dus volledig los van het aantal uren dat de beeldhouwer investeert in het ontwerpen en creëren van het werk.

 

  • Een studiomuzikant kan €2.000 betaald krijgen om gitaar te spelen op een album. Deze vergoeding is voor deze zeer specifieke taak. Het aantal uren dat de muzikant besteedt aan het voorbereiden van de tracks telt niet mee.

Wat is de "cachet"-regel?

 

In het kader van de werkloosheidswetgeving is een regel ontwikkeld die bekend staat als de "cachetregel" om een taakloon te kunnen omrekenen in "dagequivalenten". Het werkt als volgt: het brutoloon van de werknemer wordt gedeeld door 1/26ste  van het referteloon (€76,70 op 01/11/23) om de equivalente dagen te bepalen waarmee de RVA rekening houdt. Nogmaals, een voorbeeld zegt meer dan duizend woorden:

 

  • Een toneelregisseur heeft een artistiek contract voor het werk dat hij/zij doet voor een voorstelling voor een taakloon van €2.800 bruto. De cachetregel is dus van toepassing en voor de RVA komt deze vergoeding overeen met 36,5 dagen gewerkt (€2.800/76,70).

Wie beslist of ik werk met een taakloon of niet?

 

Je AMPLO-consulent kan je adviseren of jouw opdracht eerder onder een taakloon dan wel onder een dag- of uurloon valt. Jij en je opdrachtgever kennen natuurlijk het beste de aard van het werk om zo tot de beste beslissing te komen.  

 

Om je arbeidsovereenkomsten aan een taakloon te kunnen opmaken, moet het overeengekomen bedrag voldoende hoog zijn. Je AMPLO-consulent moet minstens een voltijds contract voor je kunnen opstellen en daarbij rekening houden met bepaalde loonbarema’s. Valt jouw opdracht in de categorie "taakloon"? Maak dit altijd duidelijk aan je AMPLO consulent.

 

! Wanneer je met artikel 1bis-contracten werkt, kijken we niet naar de baremalonen gezien deze contracten niet onder de arbeidswetgeving vallen, maar zal het cachetbedrag/dag gerespecteerd worden als een minimum bruto taakloon per dag).

Hoe weet ik of mijn AMPLO-contract opgemaakt is aan een taakloon?

 

Op je contract staat steeds vermeld of je een factuurbedrag ontvangt en of het brutoloon "per dag of per uur" dan wel "per taak" is. Ook op je C4 zie je een duidelijk onderscheid. Wanneer je op taakloon werkt, zal het brutobedrag in de kolom "taakloon" staan. Werk je op dag, uur of maandbasis zal het brutobedrag in de kolom "bruto maandloon/bruto uurloon" staan. In het laatste geval, zal (meestal) het bruto-uurloon in die kolom weergegeven worden.

 

Wat betekent dit voor mij?

 

Het gebruik van een taakloon heeft geen invloed op het nettoloon dat je ontvangt. Wel wordt er op verschillende niveaus rekening mee gehouden in de werkloosheidswetgeving.

Wil je het statuut van kunstwerker verkrijgen en recht hebben op de bijbehorende uitkering?

 

Vanaf 2024 zal de hervorming je in één stap toegang geven tot de kunstwerkuitkering, op voorwaarde dat je een geldig kunstwerkattest plus- of starter hebt. Het is dus niet meer nodig om eerst je werkloosheidsrechten te openen, maar je moet wel nog steeds een bepaald aantal dagen bewijzen tijdens een referteperiode.

Om deze dagen aan te tonen, past de RVA voortaan de cachetregel toe op alle arbeid in loondienst, ongeacht of het gaat om een artistieke arbeidsovereenkomst, een gewone arbeidsovereenkomst of een artikel 1bis-overeenkomst, uurloon of taakloon. Hierbij wordt het totale brutoloon van elk kwartaal gedeeld door 1/26ste  van het referteloon (€76,70 bruto/dag op 01/11/23) om de equivalente dagen te bepalen waarmee de RVA rekening houdt (met een plafond van 78 dagen per kwartaal).

Heb je al ‘het kunstenaarsstatuut’ en ontvang je de bijbehorende kunstwerkuitkering?

 

De hervorming brengt een grote verandering teweeg ten opzichte van de vorige situatie. Voorheen moest je voor elke job die je deed, de gewerkte dagen op je controlekaart aanduiden. Contracten op basis van tijd (per uur of per dag) werden niet op dezelfde manier behandeld als contracten op basis van taakloon. In het verleden zorgden uur- of dagcontracten ervoor dat je per gewerkte dag een dag uitkering minder uitkering ontving terwijl er bij contracten op taakloon de cumulregel werd toegepast om zo de niet-vergoedbare dagen of periode te berekenen.

 

Vanaf 2024 is deze ‘cumulregel’ van toepassing op alle bruto salarissen die kunstwerkers ontvangen. Op kwartaalbasis past de RVA de regel van niet-vergoedbare dagen toe op het verdiende brutoloon* in loondienst, ongeacht of ze op dag- of taakloon werden opgemaakt, om zo de uitkering van het komende kwartaal te berekenen. De regel is als volgt: het totale brutoloon van het kwartaal wordt gedeeld door 5/52ste  van het referentieloon (€191,75 op 01/11/23). Het verkregen resultaat wordt naar beneden afgerond en de dagen die de werknemer tijdens het kwartaal in kwestie al gewerkt heeft, worden hiervan afgetrokken. Op die manier wordt het aantal dagen te berekend die geen recht op uitkering zullen hebben in de toekomst. Een voorbeeld:

 

  • Een artiest heeft 8 dagen als gewerkt aangeduid op zijn/haar stempelkaart en heeft €2.000 bruto verdiend. De berekening is als volgt: €2.000/191,75 = 10,43. Naar beneden afgerond: 10 dagen minus de 8 dagen die reeds aangeduid zijn op de stempelkaart, betekent dat er 2 niet-vergoedbare dagen zijn in de toekomst.

 

* Uitzondering: niet van toepassing op contracten die zijn opgesteld onder PC 303.01 (filmproductie) als de geldende barema’s worden gerespecteerd.

Heb je geen kunstwerkattest plus of starter en ontvang je een werkloosheidsuitkering?

 

Pas dan op, want voor opdrachten onder taakloon wordt hier ook de cumulregel toegepast (zie vorig punt over de regel van niet-vergoedbare dagen) en dit kan financieel in jouw nadeel zijn.

Aarzel dus niet om je AMPLO-consulent om raad te vragen over jouw persoonlijke situatie.