Blog

Nieuws over tijdelijke werkloosheid bij veronderstelde arbeidsovereenkomsten.

Na een verhelderend gesprek met het kabinet van Minister Muylle kregen we een aantal antwoorden waaruit we onder voorbehoud van interpretatie menen voldoende te kunnen afleiden om aan de slag te gaan met het verwerken van aanvragen tijdelijke werkloosheid op basis van de formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is.

De voorwaarden volgens RVA:

RVA publiceerde haar uitvoeringsmodaliteiten rond "de formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is", en de daaraan gekoppelde aanvraag voor tijdelijke werkloosheid:

 • Als werknemer of artiest kan je een uitkering als tijdelijk werkloze ontvangen voor de dag(en) waarop je in principe effectief zou hebben gewerkt met een arbeidsovereenkomst, indien het evenement niet zou zijn afgelast of verboden.
 • Het evenement moet door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zijn afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers;
 • Het evenement vond normaal gezien plaats tussen 01/05/2020 en 31/08/2020.
 • Als freelancewerknemer (al dan niet artiest) was je normaal gezien tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst, ongeacht je functie;
 • Uit je aanvraag moet blijken dat je van de opdrachtgever en/of de organisator van een evenement een formele belofte van een arbeidsovereenkomst had gekregen.
 • Je moet het bewijs van deze belofte van een arbeidsovereenkomst kunnen presenteren.
 • De belofte van een arbeidsovereenkomst moet bewezen worden door middel van geschreven bewijzen en moet nominatief zijn (dus letterlijk op jouw naam).
 • Ook programmaboekjes, correspondentie en drukwerk zouden als bewijs kunnen dienen.
 • De belofte van een arbeidsovereenkomst en de link tussen deze nominatieve belofte en het evenement moeten blijken uit een schriftelijk bewijs dat dateert van vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden en in ieder geval vóór 15/04/2020 . Op die laatste datum vaardigde de Nationale Veiligheidsraad namelijk het verbod uit om evenementen te organiseren die een groot aantal personen zouden samenbrengen.
 • Wanneer het niet gaat om een artistieke prestatie, moet je als freelancewerknemer bij je aanvraag ook bewijzen dat je in de referteperiode van 14/03/2019 tot en met 31/08/2019 tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement;

Voor een aanvraag van tijdelijke werkloosheid, moet er een DIMONA-aangifte gebeuren en aan ASR 5 afgeleverd worden. Dit kan AMPLO voor jou in orde brengen.

Praktische verwerking van de veronderstelde arbeidsovereenkomsten

BEWIJSMATERIAAL : Verzamel alle mogelijke bewijsmateriaal dat je vermeende opdrachten kan bewijzen, wij hebben namelijk schriftelijk bewijs nodig van je reeds geboekte opdrachten. AMplo zal enkel een eerste controle van dat bewijsmateriaal uitvoeren. Het is aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) om het bewijs hard te maken tov de RVA. Die laatste heeft steeds als enige beslissingsrecht over de waarde van je bewijsmateriaal.

 • We moeten uit dat bewijs kunnen afleiden op welke data je zou gewerkt hebben, voor welke opdrachtgever, en aan welk loon.
 • Bij gebrek aan een schriftelijk bewijs van het afgesproken loon zullen we de barema’s volgen die van toepassing zijn voor jouw opdrachtgever, voor jouw functieklasse.

DAGCONTRACTEN : Hoewel dagcontracten algemeen genomen niet in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid, maakt men daarop een uitzondering voor de artistieke- en evenementensector. Dagcontracten komen dus uitzonderlijk WEL in aanmerking.

VAKANTIEGELD : De opdrachtgever voor wie de freelance werknemer zou gewerkt hebben moet bereid zijn daarvoor de kosten van het vakantiegeld te dragen.

 • Er is een Koninklijk Besluit in de maak dat zegt dat opdrachtgevers (hoewel hun medewerkers op Tijdelijke Werkloosheid staan) nog steeds zelf het VAKANTIEGELD moeten betalen op alle prestaties in Tijdelijke Werkloosheid.
 • Dit is een gevolg van de algemene vraag om de vakantierechten van mensen in tijdelijke werkloosheid te garanderen. En in die zin logisch. Dat vakantiegeld bedraagt 15,34% van het oorspronkelijk afgesproken loon.

TAAKLOON : De specifieke situatie van contracten in taakloon. De wet spreekt van een taakloon als er “geen rechtstreeks verband is tussen het loon en het aantal arbeidsuren.” In de praktijk krijgt bijvoorbeeld een muzikant voor een optreden op festival X een taakloon onder contract op de dag van zijn optreden. Maar de gage die hij krijgt, dekt ook het voorafgaande werk, zoals componeren en repeteren. Vaak zijn die periodes dermate variabel dat alleen de dag van het effectieve optreden onder contract gezet wordt, in taakloon.

 • Je zal in zo’n gevallen ook moeten kunnen aantonen welke dagen van componeren en/of repeteren ook onder het afgesproken taakloon vallen. Zo niet zal het taakloon beperkt worden tot de bewezen dag(en). En zal je dus enkel voor die dagen een geplafonneerde uitkering krijgen.
 • Vb: je hebt een taakloon van 1000 bruto voor een optreden op dag X afgesproken. Je kan bewijzen dat je drie repetities gedaan hebt voor de show waarvan sprake. In dit geval zal 4x250eur bruto in rekening genomen worden voor tijdelijke werkloosheid. En krijg je dus 4 dagen het geplafonneerde maximumbedrag. Kan je je repetitiedagen niet bewijzen, dan geldt enkel de dag van het optreden zelf voor tijdelijke werkloosheid. En krijg je de uitkering waarvan sprake slechts 1 dag.

AANVULLENDE INFORMATIE:

 • U moet uw uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze valideren door middel van een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT, dat beschikbaar zal zijn op de websites van de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas).
 • Deze kan niet ingediend worden voorafgaand aan de periode waarvoor de uitkeringen als tijdelijk werkloze worden gevraagd.
 • U moet dit formulier C3.2-WERKNEMER-CORONAEVENEMENT indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement.

Contacteer je vakbond of AMPLO-consulent, zij zullen met de informatie die beschikbaar is proberen je verder te helpen.

Wij wensen te benadrukken dat Amplo de verwerking van deze dossiers kosteloos doet voor haar klanten, ook al zijn we niet verplicht om dit op te nemen. Wij roepen hiervoor medewerkers terug uit hun tijdelijke werkloosheid zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Om deze reden zullen we voorrang moeten geven aan wie al ingeschreven is bij Amplo. Anderen kunnen contact opnemen met één van onze kantoren om te bespreken wat mogelijk is.