menu icon menu icon
blog - Amin Dridi

Aanpassing fiscaal regime auteursrechten

13-10-2022

De federale regering heeft het toepassingsgebied van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten op scherp gezet. De effecten van deze ingrepen kristaliseren zich stilaan uit. Dit is de stand van zaken op 9 Januari 2023.

Aanpassing fiscaal regime auteursrechten

Algemene context: De fiscus beschouwt inkomsten uit auteursrechten als roerende inkomsten. Hier hoef je slechts 15% roerende voorheffing op te betalen en mag je voor AJ 2023 voor de laagste inkomstenschijf tot 17.070 euro, 50% aan forfaitaire kosten aftrekken. Op de inkomstenschijf van 17.090 euro tot 34.170 euro kan dit voor 25%, boven de 34.170 euro kunnen er geen forfaitaire kosten meer worden afgetrokken. Alle auteursrechten tot 64.070 euro worden als roerende inkomsten gezien.

De regeling dateert van 2008 en kan wettelijk heel breed worden geïnterpreteerd, breder dan wat de overheid voor ogen had bij het invoeren ervan. Ondermeer softwareontwikkelaars, allerlei consultants, “creatieve ondernemers”, architecten en zelfs advocaten betalen zich soms uit onder het gunstige fiscale tarief voor auteursrechten. Wat, zo blijkt nu, niet in de geest van de regels in kwestie past.

De intentie van de regering blijkt een streep door de rekening van dienstverleners die de jongste jaren kwistig het gunstige regime voor auteursrechten wisten te promoten tot over de grenzen van het aanvaardbare heen. De oorspronkelijke doelgroep zou hier op lange termijn ongetwijfeld nadeel van ondervinden. Deze nieuwe aanpak brengt dus meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor de beoogde gebruikers, zoals kunstwerkers. Iets wat wij ten zeerste toejuichen.

In de memorie van toelichting lezen we: Met het huidige ontwerp wil de regering terugkeren naar de oorspronkelijke doelstellingen van de bijzondere regeling die van toepassing is op de inkomsten uit de overdracht of de licentieverlening van auteursrechten of naburige rechten, namelijk de toepassing van een passend fiscaal regime op inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen in het kader van artistieke activiteiten.

Kort samengevat zou het fiscaal gunstige regime voortaan alleen nog gelden voor wie over een kunstwerkattest beschikt of voor wie zijn auteursrechtelijk beschermd werk aan een derde heeft overgelaten om het onder een publiek te verspreiden. Voldoe jij aan deze voorwaarden? Dan is dit het regime dat op jouw inkomsten uit auteursrechten van toepassing zal zijn:

Fiscaal:

- De verhouding tussen beroepsinkomsten en inkomsten uit auteursrechten wordt voor iedereen vastgeklikt op 70/30

- Naast deze relatieve beperking is er ook een absolute beperking. Voor aanslagjaar 2023 ligt deze grens op €64.070. Onder deze bedragen wordt het fiscaal gunstig tarief van 15% roerende voorheffing toegepast. De bedragen die de absolute beperking overstijgen zullen worden belast als beroepsinkomsten.

- Nieuw is dat er nu ook een absoluut maximum werd ingevoerd over een periode van 4 jaar. Gemiddeld zal je maximum € 64.070 per jaar aan inkomsten uit auteursrechten mogen ontvangen. Zit je over dit maximum, dan kan je het volgende jaar geen gebruik maken van het fiscaal regime voor auteursrechten.

Sociale Zekerheid:

- In het ontwerp van KB wordt volgende drempel ingevoerd opdat auteursrechten vrij van sociale zekerheidsbijdragen zijn: Tijdens de periode van de vier kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de toegekende auteursrechten en naburige rechten ten hoogste 30% zijn van de som van het totaalbedrag van je totale brutoloon plus het totaalbedrag van de toegekende auteursrechten en naburige rechten.

Zoals je ziet zijn er zowel op fiscaal vlak als op sociaalrechtelijk vlak maxima waar we rekening mee moeten houden. In vergelijking met het verleden geeft ons dit alvast het voordeel van de duidelijkheid. De nieuwe regeling voorziet ook in technische controle-mechanismen zoals een aangifte via de DMFA. Maar dat is dermate technisch dat het voor jou als gebruiker irrelevant is. Het heeft vooral effect op ons als verwerker, en vraagt bijkomende aanpassingen aan onze systemen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Links:
https://news.belgium.be/nl/sociale-zekerheid-hervorming-van-de-auteursrechten
https://www.wolterskluwer.com/nl-be/expert-insights/tax-reform-copyright

share this

blog

Back to basics: Amplo wie, wat en hoe?

Amplo blijft evolueren en diensten uitbreiden, maar hier geven we nog eens de essentie mee. Wat kan Amplo voor jou betekenen?

Lees meer

blog

Flexibel werken in de entertainmentsector

België breidt flexijobs uit naar entertainment- en evenementbedrijven. Als HR-partner van de creatieve sector biedt Amplo vanaf nu dus ook flexicontracten aan.

Lees meer

blog

Review : Film Fest Gent 2023

Dit jaar mocht Film Fest Gent maar liefst 50 kaarsjes uitblazen!

Lees meer