Blog

FAQ Maatregelen COVID-19

Zijn de Amplo kantoren open tijdens de COVID-19 crisis?

Nee. Voor het comfort en de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers, werken de 12 Amplo kantoren sinds 18 maart volledig virtueel.

Er is dus geen fysieke permanentie aanwezig. Je kan wél je vertrouwde consulent bereiken via e-mail, Skype of telefoon.

Kan ik tijdens de COVID-19 crisis mijn contracten via AMPLO blijven aanmaken?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Alle opdrachtgevers en freelancers worden geacht de maatregelen van de overheid te respecteren. We moedigen iedereen aan om dit strikt te interpreteren. Iedereen die ondanks de maatregelen veilig het werk kan verderzetten, kan dat zoals gewoonlijk doen via AMPLO.

Wat zijn mijn rechten wanneer een opdracht wordt geannuleerd omwille van de coronacrisis?

Wanneer een opdracht niet kan doorgaan omwille van de coronacrisis, heb je mogelijk recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, zelfs als je recht op “gewone” werkloosheidsuitkering nog niet geopend werd.

Er zijn verschillende situaties :

Je bent een werknemer die al onder contract staat, en je opdracht loopt op het moment dat je opdrachtgever de activiteiten al dan niet volledig moet stopzetten?

Ja, je hebt wellicht recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Je bent een werknemer die al onder contract stond, maar je toekomstige contracten voor diezelfde opdrachtgever moesten nog opgemaakt worden, en daar zijn bewijzen van?

Ja, je hebt wellicht recht op tijdelijke werkloosheid voor je prestaties na 24 maart, en mogelijk ook voor de periode daarvoor (al bestaat daar nog geen uitsluitsel over).

Je hebt geen lopend arbeidscontract noch bewijzen dat je er zou moeten hebben?

Nee, met de gegevens waarover we momenteel beschikken, heb je wellicht geen recht op tijdelijke werkloosheid.

Je hebt een reeks korte dagcontracten voor verschillende ad hoc opdrachtgevers?

Nee, met de gegevens waarover we momenteel beschikken, heb je wellicht geen recht op tijdelijke werkloosheid.

Wat moet ik doen om een uitkering tijdelijke werkloosheid aan te vragen?

(Het antwoord op deze vraag is onder voorbehoud van goedkeuring door de RVA.)

Als je voor het eerst op tijdelijke werkloosheid komt, moet je het document C3.2-WERKNEMER-CORONA downloaden en invullen. Je bezorgt het ingevulde document aan de Hulpkas voor Werklozen via hun website. Je kan ook je aanvraag indienen via het online formulier: https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/hoe-doe-ik-een-vereenvoudigde-aanvraag-tijdelijke-werkloosheid

Je kan de aanvraag ook indienen via één van deze vakbonden:

Zodra de RVA van ons een elektronische aangifte heeft ontvangen (ASR 5: maandelijkse aangifte) van de uren tijdelijke werkloosheid, ontvang je je uitkering.

Uitzonderlijk wordt er géén controlekaart C 3.2A bezorgd. Dit document moet je dus ook niet kunnen voorleggen op vraag van een sociaal inspecteur.

Vergeet je AMPLO kantoor niet op de hoogte te brengen, anders kunnen wij onze kant van de administratie niet in orde brengen en kan je niet tijdig betaald worden.

Ter info: De meeste vakbonden en instanties accepteren ook scans van je originele documenten, of pdf's zoals u die uit Hello Amplo kunt halen.

Hoeveel bedraagt die tijdelijke werkloosheid ?

De werkloosheidsvergoeding bedraagt (tijdelijk) 70% van je brutoloon. Het loon waarmee rekening gehouden wordt is wel begrensd tot € 2.754,76 bruto per maand. Indien je meer verdient, wordt je uitkering dus berekend op dit begrensd loon. Je betaalt enkel 26,75 % bedrijfsvoorheffing op de werkloosheidsuitkering, er wordt geen RSZ-bijdrage ingehouden.

Naast de werkloosheidsuitkering krijg je per dag van tijdelijke werkloosheid ook een extra supplement van € 5,63 bruto per dag. Ook op deze vergoeding betaal je 26,75 % bedrijfsvoorheffing.

Woon je in Vlaanderen en werd je tijdelijk werkloos door de coronacrisis? Dan kom je misschien in aanmerking voor een corona-tegemoetkoming voor je water- en energiefactuur tot €202,68.

Kan ik deeltijds werken combineren met tijdelijke werkloosheid ?

Ja. Als je sommige prestaties kan blijven uitvoeren, maar andere worden geannuleerd, kan je voor die laatste tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aanvragen. De opdrachten moeten wel aan deze voorwaarden voldoen:

Tijdelijke werkloosheid moet altijd een volledige werkdag beslaan. Het is dus niet mogelijk om 's ochtends tijdelijk werkloos te zijn en' s middags te werken.

Het is niet mogelijk om tijdelijk werkloos te zijn in een beroep dat meer dan een voltijdse betrekking in beslag neemt.

Kan ik “gewone” en tijdelijke werkloosheid combineren ?

Ja, in zekere mate. Het spreekt voor zich dat dat niet op dezelfde dag kan. Maar wanneer je een “gewone” werkloosheid ontvangt voor bepaalde dagen, kan je perfect tijdelijk werkloos zijn op andere dagen, waarop opdrachten werden geannuleerd door overmacht.

Heeft mijn gezinssituatie een impact op het bedrag dat ik ontvang aan tijdelijke werkloosheid?

Nee, je gezinssituatie heeft hier geen impact op.

Tellen periodes van tijdelijke werkloosheid mee bij het berekenen van de toegang tot volledige of “gewone” werkloosheid?

Ja. Dagen die worden gedekt door tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, verleend met vrijstelling van de voorwaarden om in aanmerking te komen, worden gelijkgesteld met werkdagen. Daarom komen ze ook in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld, de vakantieduur, én voor het openen van het recht op volledige werkloosheid.

Heb ik als buitenlandse werknemer recht op tijdelijke werkloosheid?

Tot op zekere hoogte. In principe is het land dat de sociale bijdragen int, ook het land dat de sociale uitkeringen betaalt.

Wanneer je als buitenlandse werknemer een Belgische arbeidsovereenkomst hebt gesloten en je komt in het land werken, kan je eventueel aanspraak maken op tijdelijke uitkeringen.

Houd er wel rekening mee dat als je in België woont en in het buitenland werkt, je afhankelijk bent van het land waar je werkt en dus geen tijdelijke werkloosheid in België kan aanvragen.

Mag je werken bij een andere werkgever wanneer je tijdelijk werkloos bent bij je ‘eerste’ werkgever?

Ja, dat mag, maar dan verlies je de uitkering tijdelijke werkloosheid.

Heb ik als jobstudent recht op tijdelijke werkloosheid?

Nee. Tijdelijke werkloosheid is niet van toepassing op studentenarbeid. Voor financiële hulp kan je je wel tot het OCMW richten.

Heb ik als werkstudent recht op tijdelijke werkloosheid?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. In tegenstelling tot de jobstudent, die alleen een solidariteitsbijdrage betaalt aan de sociale zekerheid, betaal je als student-werknemer normale sociale bijdragen zoals alle werknemers. Daarom kan je, als je ouder bent dan 18 jaar en een avond- of weekendopleiding volgt, tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

Hoe lang zal het duren voordat originele documenten zoals C4's bij mij thuis terecht komen?

Jullie documenten zoals C4's doen er in de huidige situatie via briefpost soms meer dan een week over om afgeleverd te worden. De meeste vakbonden en instanties hebben hier begrip voor en accepteren ook scans van het origineel of pdf's zoals u die uit Hello Amplo kunt halen.

Mag ik vrijwilligerswerk verrichten tijdens mijn werkloosheid?

Er gelden geen specifieke Corona-regels inzake vrijwilligerswerk voor volledige werklozen. Onder de gebruikelijke voorwaarden kan een werkloze vrijwilligerswerk verrichten. Tot 30 juni 2020 is deze vrijgesteld van aangifteplicht.

Wat met de neutralisatie van mijn werkloosheidsuitkering ihkv het “kunstenaarsstatuut”?

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen waaronder die ihkv de voordeelregels voor kunstenaars wordt bevroren tot minstens 30 juni. Voor kunstenaars betekent dit dat de referteperiode voor het inleveren van hun bewijzen voor de neutralisatie van hun uitkeringsperiode wordt verlengd met minstens 3 maanden. Je uitkering blijft dus nog op het niveau vd situatie op 1 april, en dat tot minstens 30 juni.


Bovenstaande informatie is gebaseerd op gekende informatie van 30 maart 2020. We streven ernaar deze zo vaak mogelijk bij te werken. Aarzel daarnaast niet om contact op te nemen met onze consulenten voor meer informatie.

Contacteer ons