Blog

Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor vakantie

Amplo wil graag de aandacht vestigen op het feit dat de dagen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ (TWO) zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021. Opdat deze gelijkstelling effectief wordt, was nog een koninklijk besluit vereist, dit is intussen gebeurd. Zie:

Periodes van werkloosheid tellen normaal niet mee als 'gewerkte periodes' die jou het jaar daarop recht op vakantie geven. De regering heeft echter beslist om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de corona-maatregelen gelijk te stellen. Deze dagen worden dus met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld. En komen zo in aanmerking voor de berekening van het recht op vakantiegeld én voor de bepaling van de vakantieduur. De werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht, zullen dus geen vakantierechten verliezen.

In het geval van tijdelijke contracten of bij uitzendkrachten, wordt dit vakantiegeld mee uitbetaald op het einde van het contract (vakantiegeld uit dienst).

Wat met goede bedoelingen beslist werd, heeft echter een pijnlijk gevolg. Want het KB wordt niet geflankeerd door maatregelen om die gelijkstellingen te bekostigen. Waardoor het vakantiegeld uit dienst op de geschorste prestaties die onder tijdelijke werkloosheid terecht komen, door de werkgever/opdrachtgever zullen moeten betaald worden. Terwijl veel van die organisaties momenteel geen perspectief hebben op inkomsten. Dit is een probleem dat wij (en vele anderen) al meermaals gesignaleerd hebben aan de overheid, en aan de sector. Een probleem waar de talrijke freelance werknemers de dupe dreigen van te worden als hun opdrachtgevers weigeren om tijdelijke werkloosheid aan te vragen omdat ze het vakantiegeld niet kunnen betalen.

Bovendien houdt de tekst van het K.B. geen rekening met twee adviezen van de Raad van State m.b.t. de niet-terugwerkende kracht en het gelijkheidsbeginsel.

In normale omstandigheden, wanneer Amplo contracten opmaakt voor prestaties die effectief geleverd worden, wordt het vakantiegeld mee geprovisioneerd via de coëfficiënt. In het geval van tijdelijke werkloosheid zijn er echter geen prestaties, en dus geen coëfficiënt. Daar is momenteel geen enkele andere oplossing voor. U zal zich afvragen met wat Amplo dan haar werkingskost voor het inboeken van tijdelijke werkloosheid betaalt. Het antwoord is: met eigen middelen. Wij kunnen net als de sector slechts uitkijken naar wat de overheid al beslissen. Opdrachtgevers en freelance werknemers moeten dringend gerustgesteld worden over de correcte (pre)financiering en betaling van het vakantiegeld voor 2021. Maar momenteel is het K.B. dus in voege, en is er nog geen sprake van dat de overheid dito vakantiegeld op zich zal nemen.

Lees meer: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/06/04/2020030948/justel